Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky sportovního videoportálu TVCOM.cz

1. Základní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky(dále jen „VOP“) sportovního videoportálu TVCOM, jehož provozovatelem je společnost TVCOM s.r.o., Pod Labuťkou 785/19, 18000 Praha 8-Libeň, IČO: 28998782, DIČ: CZ28998782, spisová značka: C 158889 vedená u Městského soudu v Praze, (dále jen „provozovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti s užíváním služeb sportovního videoportálu TVCOM.cz, uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „uživatel“) prostřednictvím internetového videoportálu na adrese www.tvcom.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Tyto VOP sportovního videoportálu TVCOM.cz jsou závazné v plném znění pro všechny uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit podmínky systému bez předchozího oznámení. Účinnost nových změn je od okamžiku jejich zveřejnění na adrese www.tvcom.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.3. Videoportál TVCOM.cz poskytuje, kromě volně dostupných online přenosů a záznamů, rovněž přenosy a záznamy videí se zpoplatněným přístupem pro shlédnutí (pay per view – dále jen PPV).

1.4. Platbu za služby PPV je možné provést prostřednictvím SMS, nebo platební kartou. V obou případech jsou platby realizované v českých korunách.

1.5. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, vzniklé užíváním videoportálu TVCOM.cz, neručí za prezentovaný obsah webových stránek třetích subjektů využívajících iframe TVCOM, ani za jiný obsah a data vložená, či nahrána jinými subjekty.

1.6. Provozovatel nenese zodpovědnost za výpadky elektřiny, internetu, nebo dalších subdodavatelských služeb jako je například CDN.

1.7. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nekompatibilním SW nebo HW na straně uživatele, včetně nedostatečně rychlého připojení k internetu, či jiných skutečností bránících plynulému sledování videa.
Nárok na reklamaci vstupenky vzniká v případě, že uživatel nemohl shlédnout více jak polovinu času online video přenosu, vyjma podmínek popsaných v bodech 1.4. až 1.6.

1.7. Reklamaci lze uplatnit pouze písemnou formou a to emailem na adrese podpora@tvcom.cz, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku zahájení daného online přenosu.

1.8. Pro dotazy či nahlášení problému nás kontaktujte emailem na adrese podpora@tvcom.cz.

2. Uživatelský účet

2.1. Registrace pro uživatele služby PPV je povinná. Uživatel má povinnost uvést správné, pravdivé osobní údaje a platný emailový kontakt.

2.2. Údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně a bude s nimi nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení (název firmy), adresa bydliště (sídlo), identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

2.4. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z VOP, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli.

2.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, pravdivé a že byly poskytnuty dobrovolně.

2.6. Uživatel se zavazuje, že neposkytne třetím osobám a ani nikterak nezneužije vlastní unikátní přístup k zpoplatněným videím. Zneužitím či sdílením unikátního kodu potažmo samotných videí, může dojít k finanční ujmě společnosti TVCOM s.r.o. Tuto finanční ujmu včetně případných dalších škod, je společnost TVCOM sr.o. oprávněna vymáhat soudní cestou.

2.7. Odstranění osobních údajů z naší databáze
Máte právo kdykoliv zažádat o vymazání osobních údajů včetně údajů převzatých z jiných aplikací (google, facebook) z databáze portálu tvcom.cz. Pro žádost o vymazání zašlete email s identifikací na podpora@tvcom.cz a do 24 hod. budou veškeré Vaše osobní údaje vymazány.

3. Služba a její rozsah

3.1. Pro využití služeb nabízených provozovatelem je nutná registrace – viz bod 2. těchto VOP.

3.2. Provozovatel nabízí online přenosy a záznamy videí jak zpoplatněné, tak volně přístupné zdarma. Provozovatel je pouze distributorem videosignálu tudíš za kvalitu videosignálu nenese žádnou zodpovědnost, vyjma případů kde TVCOM s.r.o. je zároveň produkující společností daného eventu.

3.3. Sledování online přenosu nebo záznamu, nesmí být užito k veřejné produkci ( sport bary, restaurace ) a dále k využívání informací z přenosu pro další média ( internetové portály, sportovní zpravodajství ) v reálném čase. V případě zjištění takovéhoto využití bude plátce vstupenky v rámci neoprávněného užití sankcionován blokací vysílání a vystavuje se možnému trestnímu stíhání pro porušení majitelů práv pro on-line prezentaci, včetně finančního prospěchu z neoprávněného obohacení.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit nabízené služby bez předchozího oznámení uživateli. Veškeré změny služeb a aktuální platné VOP jsou zveřejněny na adrese www.tvcom.cz

4.2. Provozovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb uživateli v případě porušení VOP.

4.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

4.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje provozovatele:

Adresa pro doručování:
TVCOM s.r.o.
Pod Labuťkou 785/19
18000 Praha 8
Adresa elektronické pošty: podpora@tvcom.cz

V Praze, dne 1.8.2017